კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


კონფიდენციალურობის პოლიტიკას განსაზღვრავს “studioart.ge”. საიტზე შემოსვლით თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხებით გვერდის კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკას.

საიტის ზოგიერთი მახასიათებელი შესაძლოა ითხოვდეს მომხმარებლის მხრიდან გარკვეული ინფორმაციის გამჟღავნებას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გამოიყენება შიდა დამუშავებისთვის და დაინტერესებულ მომხმარებელთან კომუნიკაციის გამარტივების მიზნით. კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ მოწოდებული ინფორმაცია არ იქნება დამუშავებული სხვა მიზნებისთვის.

სერვისებით სარგებლობით, თქვენ ადასტურებთ, რომ იცნობთ და სრულად ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების შეგროვების და გამოყენების პრაქტიკას, როგორც ეს განსაზღვრულია ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით.

ინფორმაციის უსაფრთხოება
ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას რომელიც შეიძლება იყოს როგორც პირადი საიდენტიფიკაციო, ასევე არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება იყოს: სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქტობრივი მისმათი.

მომხმარებლის უფლება პერსონალურ მონაცემებზე
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფრომაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მონაცემები მუშავდება თქვენ შესახებ, ასევე თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების შესწორება და იმ მონაცემების განადგურება, რომელიც კანონმდებობის და ჩვენი შიდა რეგულაციების თანახმად აღარ არის საჭირო დამუშავებისათვის. რიგ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, მაგალითად: მარკეტინგული შეტყობინებების შეწყვეტა და გარკვეული მონაცემების მოპოვება და გამოყენება.

ცვლილებები და დამატებები
“studioart.ge” იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს დაარედაქტიროს ან შეცვალოს უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ვებგვერდის ხელახალი გამოყენების შემთხვევაში ჩაითვლება რომ თქვენ ეთანხმებით შეცვლილ პირობებს.